Summer, 2022
Principal Investigator

Shu Kondo, Ph.D. [CV]
Associate Professor
shukondo@rs.tus.ac.jp

Graduate Students

Takuto Ebara (M1)
Ren Hoshiyama (M1)
Kyoko Jinnai (M1)

Undergraduate Researchers

Yuta Hirabayashi
Takumi Kakigahara
Masaki Kato
Kanako Mori
Seiya Okazaki
Ayaka Oshida
Yusuke Sugita
Isshin Tanaka
Nanako Tanno

Alumni

Yuko Nagashima (Technician, 2021)